Marko Rajović, pored Fakulteta za fizičku kulturu, završio je specijalizaciju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu (Sportska medicina sa fizikoterapijom). Učesnik je velikog broja seminara u inostranstvu i bavi se problematikom košarkaša i FMS-om, kao I bazično motoričkim I specifično motoričkim testiranjem.
Magistrirao je i objavio rad na temu “Indikatorska vrijednost somatskog statusa u inicijalnoj selekciji košarkaša”, gdje je skrenuo pažnju na nestručan rad sa djecom, koja imaju deformitete praćene naglim rastom, što je direktno vezano sa zdravljem u kasnijem periodu života, kao i košarkaškom stažu.
Jedan dio našeg testiranja, na koji svakako stavljamo akcenat je FMS.FMS-Pictures
FMS (TESTOVI FUNKCIONALNE POKRETLJIVOSTI (FUNCTIONAL MOVEMENT SCREENING) pokazuje određene blokade i deformitete kao inicijatore lošije amplitude pokreta. Samim tim, test funkcionalnih pokreta je sistem koji se koristi za procjenu kvaliteta pokreta. Kroz sedam testova pojedinca postavljamo u ekstremne pozicije, gdje slabosti, neravnoteža i blokade postaju vidljivi, ako se potrebna stabilnost i mobilnost pravilno ne koriste. Ovi osnovni pokreti su dizajnirani da pruže uočljiv učinak osnovnog loko motora, manipulativne i stabilizovane pokrete.
Pored FMS,a radimo i Antropološka testiranja utvrđivanjem: tjelesne visine, mase tijela, raspona ruku, procjene stepena uhranjenosti.
Bazično motorička testiranja, koja uglavnom pokrivaju primarne motorićke faktore,
Kao I Specifično motorička testiranja.

 

FMSBodySymmetryDiagnosis-SymmetricBody